c

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ TOY ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
« Πολιτιστικός Σύλλογος μελών Οικογένειας Τσουρουνάκη - ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΤΣΟΥΡΟΥΝΑΚΗΣ »

Άρθρο 1°
ΙΔΡΥΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ
Ιδρύεται από τα μέλη της Οικογένειας Τσουρουνάκη , που διαμένουν σ' ολόκληρη την Ελλάδα και το εξωτερικό, Πολιτιστικό μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία « Πολιτιστικός Σύλλογος ελών Οικογένειας Τσουρουνάκη -ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΤΣΟΥΡΟΥΝΑΚΗΣ » με έδρα την πόλη των Χανίων στην οδό Γ. Ρίτσου αριθμός 34 .

Άρθρο 2°
ΣΚΟΠΟΙ
 1. Σκοποί του Σωματείου είναι ενδεικτικά η διατήρηση και περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων και των οικογενειακών παραδόσεων μεταξύ των πολυαρίθμων μελών της Οικογένειας Τσουρουνάκη που κατοικούν εντός και εκτός Ελλάδος
 2. Επίσης η ανάπτυξη του συλλογικού πνεύματος, η ιστορική έρευνα και μελέτη , διατήρηση η προβολή και η ανάδειξη της ιστορικής μνήμης , η ανταλλαγή ιδεών, προτάσεων και δράσεων που αφορούν την οικογένεια Τσουρουνάκη
 3. Η κοινή αντιμετώπιση και η επίλυση των πάσης φύσεως προβλημάτων του χωριού ,καθώς επίσης και η ανάδειξη και εξωραϊσμός της περιοχής αυτής
 4. Η έρευνα και ανάδειξη της ιστορικής και κοινωνικής προσφοράς η οργάνωση και προώθηση πολιτιστικών πρωτοβουλιών και εκδηλώσεων της ιστορικής μνήμης των μελών που αφορά τους προκτήτορες και προγόνους που είχαν εθνική, ιστορική, κοινωνική, επιστημονική ή άλλη προσφορά στην κοινωνία και στους απελευθερωτικούς αγώνες της πατρίδας και της Κρήτης σε συνεργασία με διάφορους φορείς
 5. Η συμβολή στην ανάπτυξη και προαγωγή του μορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου των μελών της οικογένειας και η διατήρηση και περαιτέρω ανάπτυξη δεσμών φιλίας, αλληλεγγύης και συμπαράστασης μεταξύ των μελών του
 6. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται η δημιουργία ιστοσελίδας στο internet που αφορά τον σύλλογο και τις εκδηλώσεις του, η ίδρυση εθελοντικής τράπεζας αίματος για όσα μέλη ή συγγενείς αυτών το χρειάζονται , ή θέσπιση υποτροφιών για τα τέκνα των μελών του συλλόγου που εισάγονται σε Α.Ε.Ι. της χώρας, ή διακρίνονται στις τέχνες τις τεχνολογίες, τις επιστήμες, τα γράμματα, τον αθλητισμό , η διοργάνωση ομιλιών ,ημερίδων , σεμιναρίων με θέματα που αφορούν την πολιτιστική κληρονομιά και ιστορία του χωριού Τσουρουνιανά ή άλλων περιοχών που κατοικούσαν ή κατοικούν μέλη της οικογένειας με το επώνυμο αυτό και την οικογένεια των Τσουρουνάκη δων, ή άλλα λαογραφικά, ιστορικά, πολιτιστικά θέματα, η έκδοση φυλλαδίων και περιοδικών που αφορούν επιφανή μέλη της οικογένειας και η ανάδειξη της προσφορά τους στην ιστορία του τόπου ή τις επιστήμες διαχρονικά , η δημιουργία του γενεαλογικού δένδρου της οικογένειας ,ο εξωραϊσμός και η συντήρηση των εκκλησιών του Αη Κυρ Γιάννη και του Αγίου Γεωργίου, που βρίσκονται στην περιοχή του πρώην οικισμού Τσουρουνιανά Κισσάμου και η βελτίωση του δρόμου προσπέλασης προς την εκκλησία Αγιος Γεώργιος
 7. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών του Συλλόγου, ενδεικτικά, θα οργανώνονται με κάθε νόμιμο και θεμιτό μέσο ποικίλες εκδηλώσεις και θα αναλαμβάνονται διάφορες πρωτοβουλίες, μεταξύ των οποίων : Η συνέχιση του εθίμου της ανά διιετία συνάθροισης τους σε ημερομηνία πλησίον της ημέρας του μνημόσυνου των εκτελεσθέντων κατοίκων του στις 29 Αυγοόστου 1944 σε τόπο κατά προτίμηση της επαρχίας Κισσάμου, η διενέργεια εκδηλώσεων οικογενειακής , οικογενειακής και ιστορικής μνήμης και πολιτιστικού περιεχομένου, οι πάσης φύσεως ψυχαγωγικές εκδηλώσεις (συνεστιάσεις, εκδρομές, γιορτές πανηγύρια στη μνήμη τοπικών αγίων προβολές κ.λ,π.) για τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και πολιτιστικής κληρονομιάς του κοινού χωριού καταγωγής των μελών της οικογένειας
 8. Με απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου είναι δυνατή η οργάνωση παρόμοιων πολιτιστικών εκδηλώσεων και συναθροίσεων στα ενδιάμεσα χρόνια σε περιοχές εντός του νομού Χανίων σε τόπο και χρόνο που θα καθορίζεται από αυτό .


  1. Άρθρο 3°
   ΜΕΛΗ
   Τα μέλη του σωματείου είναι τακτικά και επίτιμα .
   1. Τακτικά μέλη του Συλλόγου καθίστανται και εγγράφονται με απόφαση του Δ.Σ., ύστερα από απλή έγγραφη αίτηση τους: α) Όλες και όλοι που φέρουν το επώνυμο Τσουρουνάκη, εφ' όσον έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους β) Όσοι έχουν νυμφευθεί γυναίκες της οικογένειας (γαμβροί). γ) Όσες έχουν σύζυγο Τσουρουνάκη ( νύφες της οικογένειας) δ) Όσες και όσοι έχουν πρόγονο με το επώνυμο Τσουρουνάκη
   2. Το Δ.Σ. αποφασίζει επί των αιτήσεων, εντός είκοσι (20) ημερών από την υποβολή τους Η αίτηση εγγραφής δύναται να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω e mail. Η έγκριση της αίτησης θα γίνεται αφού έχει εξακριβωθεί η καταβολή τοο ποσού της ετήσιας συνδρομής στον τραπεζικό λογαριασμό του συλλόγου. Σε περίπτωση απόρριψης μιας αίτησης, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προσφΰγει εγγράφως στη Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει κατά πλειοψηφία των παρόντων, στην πρώτη μετά την αίτηση σύνοδο της για την εγγραφή του ή όχι
   3. . Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από τη Γενική Συνέλευση των μελών μετά από πρόταση του Δ.Σ., διαπρεπείς και διακεκριμένοι φίλοι της Οικογένειας, που έχουν επιδείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και έχουν προσφέρει υλικά ή ηθικά για τους σκοπούς τοο Συλλόγου.
   4. Η είσοδος, αποχώρηση ή αποβολή μελών, γίνεται όπως ο νόμος ορίζει.
   5. Τα μέλη μετά την αποδοχή της αίτησης εγγραφής τους εγγράφονται στο μητρώο μελών, όπου καταχωροόνται η ημερομηνία εγγραφής τους το πατρώνυμο, το έτος γέννησης και η κατοικία τους .
   6. Με απόφαση του Δ.Σ. είναι δυνατή η απονομή τιμητικών διακρίσεων σε μέλη και φίλους τοο Συλλόγου για ιδιαίτερη ηθική και υλική προσφορά προς τον Σύλλογο, ή την κοινωνία γενικότερα.

   Άρθρο 4°
   ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
   Οι πόροι του Συλλόγου διακρίνονται σε τακτικούς και έκτακτους
   1. Τακτικοί πόροι είναι Η ετήσια συνδρομή των μελών, που ορίζεται σε είκοσι (20) ευρώ. Το ποσόν αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Δ.Σ.
   2. Έκτακτοι πόροι είναι
    α) Οι προαιρετικές εισφορές των μελών και δωρεές από τρίτους ή επιχορηγήσεις από την Πολιτεία ή άλλους φορείς
    β) κάθε άλλη νόμιμη πηγή, όπως δωρεές , κληρονομιές η κληροδοτήματα
    γ) εισπράξεις και έσοδα από διοργανώσεις διαφόρων εκδηλώσεων όπως εορτές, συνεστιάσεις ή άλλες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις μεταξύ των μελών που προγραμματίζονται από το Δ.Σ.
   3. Τια την αντιμετώπιση των πρώτων εξόδων, τα ιδρυτικά μέλη , πέραν της ετήσιας καταβολής τους θα καταβάλλουν εφ' άπαξ ενδεικτικά το ποσόν είκοσι (20) ευρώ .
   4. Τα μετρητά του Συλλόγου καταθέτει ο ταμίας στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο (POST BANK) ή σε Τράπεζα επιλογής του Δ.Σ. , εκτός του ποσού των διακοσίων (200 e ) ευρώ το οποίο κρατά για τις άμεσες και τρέχουσες ανάγκες του συλλόγου .
   5. Μέχρι την εγγραφή του συλλόγου στα βιβλία σωματείων του Πρωτοδικείου Χανίων και την απόκτηση δικού του Α.Φ.Μ. ο τραπεζικός λογαριασμός των μετρητών του συλλόγου θα τηρείται στο όνομα δυο φυσικών προσώπων από την προσωρινή διοικούσα επιτροπή .

   Άρθρο 5°

   ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
   1. Η εγγραφή του μέλους γίνεται κατόπιν αιτήσεως του, στην οποία περιλαμβάνονται τα στοιχεία του,, η οποία αίτηση εγκρίνεται από το Δ.Σ. εντός είκοσι (20) ημερών και με σχετική πλειοψηφία. Κατόπιν της ως άνω εγκρίσεως ακολουθεί η εγγραφή του στο μητρώο μελών του σωματείου 2. Βασικό δικαίωμα όλων των μελών, είναι να συμβάλλουν στην επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου και ειδικότερα α) Έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις, να εκλέγουν τα όργανα Διοίκησης του Συλλόγου και να εκλέγονται σ' αυτά, εφ' όσον είναι ταμειακώς εντάξει β) Έχουν το δικαίωμα να εκφράζουν την γνώμη τους, να λαμβάνουν  γνώση των πρακτικών και να ενημερώνονται για τα θέματα τοο σωματείου. Έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του καταστατικού, τις αποφάσεις της Γ.Σ. και του Δ.Σ. ,να στηρίζουν^ πρόθυμα τις εκδηλώσεις τοο Συλλόγου οικονομικές υποχρεώσεις τους . 3. Η ιδιότητα του μέλους χάνεται κατόπιν εγγράφου παραιτήσεως αυτού, που απευθύνεται προς το Δ.Σ., αφού έχει πρώτα εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τοο, μέχρι την αποχώρηση του. Δεν δικαιούται όμως να ζητήσει να του επιστραφούν οι δοθείσες εισφορές, ούτε έχει κανένα δικαίωμα στην περιουσία του συλλόγου . 4. Μέλη τα οποία καθυστερούν να εκπληρώσουν τις οικονομικές υποχρεώσεις τους δεν δικαιούνται να ψηφίσουν στην Γ.Σ., εκτός εάν εξοφλήσουν αυτές άμεσα πριν την έναρξη της Γ.Σ. 5. Τα επίτιμα μέλη δικαιούνται να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις και δικαιούνται να εκφέρουν την γνώμη τους να προτείνουν , δεν έχουν όμως το δικαίωμα του εκλέγειν και τοο εκλέγεσθαι 6. Νέα μέλη θα μπορούν να εγγράφονται τρεις (3) ημέρες πριν την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.
   Άρθρο 6°
   ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ- ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΩΝ
   1. Τα μέλη έχουν δικαίωμα να αποχωρήσουν οποτεδήποτε από το σωματείο Η αποχώρηση γίνεται εγγράφως και το Δ.Σ. μπορεί να καλέσει το μέλος αυτό σε ακρόαση Μετά την αποχώρηση του διαγράφεται από το μητρώο μελών του σωματείου 2. Με απόφαση του Δ.Σ. και ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του διαγράφεται το μέλος το οποίο ενεργεί αντίθετα προς το καταστατικό και τοος σκοπούς και τις αποφάσεις τοο Δ.Σ. με απόλυτη πλειοιμηφία των μελών του ή της Γ.Σ., αφού κληθεί εγγράφως 10 ημέρες πριν για την τυχόν απολογία του . S ty. / 3. Σε περίπτωση αποβολής ή διαγραφής του από το Δ.Σ. ,το μέλος που διαγράφηκε μπορεί να προσφύγει σύμφωνα με το άρθρο 88 του Α.Κ. εντός τριάντα ( 30 ) ημερών από της επίδοσης σ" αυτόν της απόφασης διαγραφής τους στο αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας του σωματείου Μέχρι να τελεσιδικήσει η απόφαση του Δικαστηρίου το μέλος διατηρεί όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του 4. Το μέλος που αποχώρησε μπορεί να επανεγγραφεί 5. Το μέλος που αποχώρησε ή διαγράφηκε οφείλει την συνδρομή του μέχρι το λογιστικό έτος της αποχώρησης του .
   Άρθρο 7°
   ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Οργανα του Σωματείου είναι 1. Η Γενική Συνέλευση των μελών (Γ.Σ.) 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ) 3. Η Εξελεγκτική Επιτροπή ( Ε.Ε .)
   Άρθρο 8°
   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Συγκρότηση - Σύγκληση - Λήιμη αποφάσεων 1. Το Σωματείο διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο , που εκλέγεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο και με τετραετή θητεία από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία και αποτελείται από πέντε (5) μέλη, δηλαδή : Πρόεδρο , Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ειδικό Γραμματέα, και Ταμία 2. Η ψηφοφορία διενεργείται κάθε τέσσερα (4)) έτη, σε Γενική Συνέλευση ποο πραγματοποιείται κατά προτίμηση στην έδρα του συλλόγου και σε ακριβή τόπο και χρόνο ποο έχει ορίσει το Δ.Σ. μέ. την πρόσκληση του 3. Έχουν δικαίωμα ψήφου μόνο τα ταμειακώς εντάξει μέλη και δικαιούνται να θέσουν μέχρι και πέντε (5) σταυρούς προτίμησης Επίσης κατά την ίδια ημέρα της εκλογής για μέλη του Δ.Σ. εκλέγεται και η τριμελής Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.) Οι πρώτοι πέντε (5) πλειοψηφίσαντες υποψήφιοι θεωρούνται ως τακτικά μέλη του Δ.Σ., οι δε τρεις (3) επόμενοι ως αναπληρωματικά μέλη. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται μεταξύ των ισοψηφησάντων κλήρωση. 4. Σε μία εβδομάδα μετά την εκλογή του, το Δ.Σ. συνέρχεται με φροντίδα και ευθύνη του πλειοψηφίσαντος συμβούλου και συγκροτείται σε σώμα με την εκλογή, μεταξύ των μελών του με μυστική ψηφοφορία για τις θέσεις των α) του Προέδρου β ) Αντιπροέδρου γ ) Γενικού Γραμματέα δ) Ειδικού Γραμματέα και ε) Ταμία. 5. Για να υπάρχει απαρτία κατά τη συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα πρέπει να είναι παρόντα τουλάχιστον τρία (3) μέλη Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. 6. Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε περισσότερες από τρεις (3) κατά σειρά συνεδριάσεις του Δ.Σ. αντικαθίσταται, με απόφαση του Δ.Σ., από τον επόμενο κατά σειράν επιλαχόντα σύμβουλο. Τέτοια αντικατάσταση μπορεί να γίνει για δύο το πολύ συμβούλους. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση παραιτήσεως μέλους του Δ.Σ. Εάν δεν υπάρχουν επιλαχόντες καλείται η Γενική Συνέλευση για αντικατάσταση του μέλους που αντικαταστάθηκε ή παραιτήθηκε. 7. Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση τοο σωματείου και τη διαχείριση επειγουσών και άμεσων λειτουργικών δαπανών μέχρι του ποσού των πεντακοσίων ( 500 ) ευρώ Για την διαχείριση και διάθεση μεγαλύτερου ποσού αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση των μελών τοο συλλόγου 8. Το Δ.Σ. έχει το δικαίωμα, σε περίπτωση παραβάσεων, να επιβάλλει τις ακόλουθες ποινές στα μέλη του : α) έγγραφη επίπληξη, β) προσωρινή διαγραφή μέχρι έξη (6) μήνες και γ)οριστική διαγραφή Καμιά ποινή δεν επιβάλλεται χωρίς προηγούμενη έγγραφη κλήση για απολογία, που πρέπει να σταλεί στο μέλος το οποίο αφορά, με συστημένη επιστολή, δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα απολογίας. 9. Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι ,έχουν μόνο τα οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη όχι όμως τα επίτιμα μέλη, ή οι Επίτιμοι Πρόεδροι 10. Το νέο Δ.Σ. που εκλέχθηκε μετά την κατανομή των αξιωμάτων του, παραλαμβάνει από το απερχόμενο Δ.Σ. όλα τα βιβλία , τα έγγραφα και την σφραγίδα του Συλλόγου εντός δέκα πέντε (15) ημερών Το Δ.Σ. συγκαλείται όταν το ζητήσει ο Πρόεδρος τοο Δ.Σ. και έκτακτα εάν το ζητήσουν τουλάχιστον τρία μέλη του Δ.Σ., με γραπτή αίτηση τους ,στην οποία θα αναγράφονται και τα θέματα που θα συζητηθούν στο Δ.Σ. 11. Η συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ. και η κατανομή μεταξύ των μελών του των αξιωμάτων γίνεται με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των πέντε μελών (ως τακτικών) που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους με ενιαίο ψηφοδέλτιο με επιμέλεια και πρόσκληση του πλειοψηφίσαντος συμβούλου εντός 15 ημερών από της εκλογής των.  Με μυστική ψηφοφορία τα μέλη εκλέγουν Πρόεδρο , Αντιπρόεδρο Γενικό Γραμματέα , Ειδικό Γραμματέα και Ταμία καθώς τους λοιπούς κατά σειρά επιλαχόντες ως αναπληρωτές των τακτικών μελών και παραλαμβάνουν εντός δέκα πέντε (15) ημερών από ττ^ συγκρότηση τους σε σώμα την διοίκηση του συλλόγου από το παλα Συμβούλιο. 12. Μέλος του Δ.Σ. το οποίο απούσιασε κατά την λήψη αποφάσεως ,ή εναντιώθηκε στη λήψη ορισμένης απόφασης του Δ.Σ., δεν ευθΰνεται για την απόφαση αυτή, πρέπει όμως να την σεβαστεί σε περίπτωση ψήφισης της απόφασης αυτής Πρέπει όμως η αντίθετη γνώμη του μέλους , που διαφώνησε να καταγράφεται στα πρακτικά 13. Το Δ.Σ. του Συλλόγου συνεδριάζει μετά από γραπτή πρόσκληση που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα ,ή μετά από προφορική ειδοποίηση και ενημέρωση όλων των μελών του , από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τακτικά μία φορά το δίμηνο, εκτάκτως δε κάθε φορά που επιθυμεί την σύγκληση του ο Πρόεδρος αυτού, ή όταν το ζητήσουν εγγράφως τρία (3) μέλη του εγγράφως με αίτηση τους στην οποία θα αναγράφονται τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν . Το Δ.Σ. ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρευρίσκονται σ' αυτό τα μισά συν ένα τουλάχιστον μέλη δηλαδή τρία (3) μέλη Οι αποφάσεις τοο λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερτερεί η ψήφος του Προέδρου . Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται τα θέματα για συζήτηση των ( θέματα ημερησίας διατάξεως ) . 14. Κατά την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης για την διενέργεια εκλογών μελών του Δ.Σ. , διενεργείται μυστική ψηφοφορία για την απαλλαγή ή όχι των μελών του προηγούμενου Δ.Σ. , από κάθε ευθύνη κατά την διάρκεια της θητείας του • ••*•-•'••• • 15. Εάν παραιτηθεί μέλος του Δ.Σ. , αυτό συμπληρώνεται από τον πρώτο αναπληρωματικό μέλος , ο οποίος είναι ο πρώτος επιλαχών κατά τις αρχαιρεσίες που έγιναν Εάν δεν υπάρχουν άλλοι αναπληρωματικοί , καλείται η Γενική Συνέλευση για εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, μέσα σε τριάντα ( 30 ) ημέρες , μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., ή του αναπληρωτή του , που γίνεται δύο ( 2 ) τουλάχιστον ημέρες πριν την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και με θέμα εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου 16. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο αν και έχει προσκληθεί απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχόμενες συνεδριάσεις του Δ.Σ., θεωρείται παραιτηθείς.
   Άρθρο 9°
   ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ Δ.Σ. 1. Το Δ.Σ. είναι υπεύθυνο για όλη την Διοίκηση του Συλλόγου , βάσει των νόμων και του καταστατικού του συλλόγου, κρίνει και αποφασίζει για κάθε ζήτημα που αφορά τον Σύλλογο, φροντίζει για την εκπλήρωση των σκοπών του συλλόγου, διαχειρίζεται την περιουσία του και μεριμνά για την υλοποίηση των αποφάσεων του Δ.Σ. και των Γ.Σ. Επίσης αποφασίζει την πρόσληψη οικονομικών, νομικών ή ειδικών συμβούλων και συνεργατών και αποφασίζει για άσκηση αγωγών , προσφυγών,για την προάσπιση και περιφρούρηση των συμφερόντων του Συλλόγου και γενικά όλων των νομικών μέσων καθώς και για την άσκηση κάθε ενδίκου μέσου ή την παραίτηση από αυτά. Καταρτίζει τον ετήσιο ισολογισμό και απολογισμό διαχείρισης (έσοδα και έξοδα) και μαζί με την λογοδοσία δράσης του Δ.Σ. και την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής τα καταθέτει για έγκριση οτην Γενική Συνέλευση Επίσης συγκαλεί την Γενική Συνέλευση τακτικά κάθε έτος και έκτακτα δε κάθε φορά που απαιτείται από το συμφέρον του ** •• I u.} ' “1 Λ συλλόγου και καθορίζει τα θέματα ημερήσιας διάταξης αυτών £ ' V*V Δέχεται επίσης αιτήσεις για εγγραφή νέων μελών δυο (2) ημέρες πριν την σύγκληση της Γ.Σ. Γενικά επιλαμβάνεται κάθε θέματος για το οποίο δεν ορίζεται από τον Νόμο ή το καταστατικό 2. Δέκα (10) ημέρες πριν την διενέργεια των τακτικών εκλογών το Δ.Σ. με ανακοίνωση του καλεί όσους επιθυμούν να εκλεγούν ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ,ή της Ελεγκτικής Επιτροπής , να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας , αφού έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους Το Διοικητικό Συμβούλιο δυο (2) ημέρες πριν τις αρχαιρεσίες ανακηρύσσει τους υποψήφιους καταρτίζοντας ενιαίο ψηφοδέλτιο . 3. Τα μέλη του Δ.Σ. είναι αλληλέγγυα υπεύθυνα έναντι του σωματείου και έναντι τρίτων για κάθε ζημιά που θα προκαλέσουν στο σύλλογο ή σε τρίτους από πρόθεση ή εξ' αμελείας , εκτός αν ενήργησαν κατόπιν εντολής της Γ.Σ. 4.. Σε περίπτωση που η συζήτηση αφορά προσωπικά ζητήματα, η ψηφοφορία των μελών τοο Δ.Σ. είναι υποχρεωτικά μυστική . 5. Τα μέλη τοο Δ.Σ. δεν λαμβάνουν αμοιβή ούτε έξοδα κινήσεως και οδοιπορικά.
   Άρθρο 10°
   ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
   1. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί τον Σύλλογο ενώπιον πάσης αρχής και παντός τρίτου , συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. Επίσης εκπροσωπεί τον Σύλλογο ενώπιον κάθε Κρατικής , Δημοτικής Δικαστικής και Διοικητικής εν γένει Αρχής, σε Τράπεζες Δικαστήρια και πάσης φύσεως Οργανισμούς και Νομικά πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ή φυσικά πρόσωπα δικαστικά ή εξώδικα Ο Πρόεδρος συμβάλλεται εξ' ονόματος και για λογαριασμό του Συλλόγου εξουσιοδοτημένος με αποφάσεις του Δ.Σ. ή της Γ.Σ. . Υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα την πρόσκληση για σύγκληση του Δ.Σ. καθώς και τα εντάλματα πληρωμής μαζί με τον ταμία Εισηγείται μαζί με τον Γενικό Γραμματέα τα θέματα για συζήτηση στις τακτικές ή έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις του Συλλόγου και εποπτεύει για την τήρηση των διατάξεων του παρόντος καταστατικού Υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα, όλα τα έγγραφα ( εισερχόμενα και εξερχόμενα ) και κάθε εντολή προς πληρωμή, χρηματικό ένταλμα ή πληρωμή, υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και εισηγείται μαζί τα θέματα προς συζήτηση και γενικά επιβλέπει την διαχείριση του ταμείου του Συλλόγου, καθώς και συνάπτει και υπογράφει έγκυρες συμβάσεις και συμφωνίες στο όνομα του σωματείου σε εκτέλεση αποφάσεων του Δ.Σ . (το οποίο εκπροσωπεί) και της Γ.Σ.. . Διεκπεραιώνει τις υποθέσεις του Συλλόγου, κατόπιν αποφάσεως του Συμβουλίου και φροντίζει για την ακριβή τήρηση του καταστατικού . Επίσης συγκαλεί ,προΐσταται και διευθύνει τις εργασίες της Γ..Σ. και κηρύσσει την λήξη αυτής και γενικά ασκεί την αντιπροσωπευτική και την διαχειριστική εξουσία του Προέδρου του Δ.Σ. Ασκεί αγωγές ,προσφυγές και ένδικα μέσα κάθε είδους, παραιτείται από αυτά, ύστερα από απόφαση της Γ.Σ. , για κάθε υπόθεση ή δίκη που αφορά το σωματείο, το οποίο και εκπροσωπεί, διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. Τον Πρόεδρο απάντα ή κωλυόμενο, αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος.
   Άρθρο 11°
   ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ
   Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο , που απουσιάζει .. yt - ( '. Λ ή κωλύεται, σε όλα γενικά τα καθήκοντα και δικαιώματα του και _ ^ εκτελεϊ όλα τα προαναφερόμενα στο άρθρο 13° καθήκοντα TOUS^ Προέδρου.
   Άρθρο 12°
   ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
   Ο Γενικός Γραμματέας σφραγίζει και συντάσσει ,συνυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γ.Σ. των μελών, τηρεί το βιβλίο Μητρώου των μελών και το Πρωτόκολλο αλληλογραφίας (βιβλίο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων), συντάσσει συνυπογράφει και σφραγίζει όλα τα εισερχόμενα και τα εξερχόμενα έγγραφα ,τηρεί τα εντάλματα πληρωμών μαζί με τον ταμία. Επίσης παρακολουθεί και ελέγχει την λειτουργία των γραφείων και των υπηρεσιών του και συμπαρίσταται μαζί με το Πρόεδρο στα διαβήματα και παραστάσεις προς τις αρχές, για θέματα που ανάγονται στους σκοπούς και επιδιώξεις του σωματείου Επίσης, φυλάσσει το αρχείο και την σφραγίδα του Συλλόγου , παρακολουθεί και ελέγχει τη καλή λειτουργία τοο Συλλόγου , συντάσσει την έκθεση για την δράση της Διοίκησης και κατόπιν την υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο, και στην Γενική Συνέλευση . Τον Γενικό Γραμματέα απάντα ή κωλυόμενο αντικαθιστά ο Ειδικός Γραμματέας .
   Άρθρο 13°
   ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ
   Ο Ταμίας τηρεί και κάνει όλες τις εισπράξεις του Συλλόγου και πληρώνει τις δαπάνες βάσει ενταλμάτων υπογεγραμμένων από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτηθεί από το Δ.Σ. Ο Ταμίας κάνει κάθε χρόνο οικονομικό απολογισμό ποο ελέγχεται από την Εξελεγκτική Επιτροπή και υποβάλλεται στην Γ.Σ. Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος και υπόλογος και επέχει ποινική και | αστική ευθύνη για κάθε απώλεια χρημάτων ,ή πληρωμή άνευ Vy / εντάλματος πληρωμής ,ή διαχειριστική ανωμαλία ,ή οικονομικό έλλειμμα Καταθέτει σε μία Τράπεζα ή στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο όλες τις εισπράξεις του Σωματείου , δικαιούται όμως να κρατεί ποσόν μέχρι διακοσίων (200) ευρώ, για τις τυχόν επείγουσες και έκτακτες δαπάνες του Συλλόγου Το Δ.Σ. θα αποφασίζει για την παρακράτηση μεγαλύτερου ποσού από τον Ταμία λόγω απρόβλεπτων και εκτάκτων αναγκών Η ανάληψη χρημάτων ,από την Τράπεζα ή από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο , ενεργείται από τον Ταμία, ή σε περίπτωση κωλύματος του, ή απουσίας του από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., μόνο μετά από ειδική έγκριση και εξουσιοδότηση του Δ.Σ. Ο Ταμίας φυλάσσει σε ιδιαίτερους φακέλους όλα τα δικαιολογητικά και τις αποδείξεις είσπραξης και πληρωμής Συντάσσει τακτικά κάθε τρίμηνο κατάσταση εσόδων και εξόδων, την υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο , επιμελείται και συντάσσει μαζί με τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα τον οικονομικό απολογισμό του προηγούμενου έτους, ο οποίος υποβάλλεται για έγκριση στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Ευθύνεται για την διαχείριση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Συλλόγου , καθώς και για την γενική οικονομική κατάσταση αυτού και τηρεί επίσης και το βιβλίο περιουσίας του Συλλόγου . Γενικά φροντίζει τα οικονομικά θέματα του σωματείου, εποπτεύει την καλή λειτουργία των λογιστικών θεμάτων και την τήρηση όλων εν γένει των παραστατικών εγγράφων, εισπράξεων και πληρωμών και παρακολουθεί την κανονική και εμπρόθεσμη είσπραξη των εσόδων και πόρων του σωματείου Εάν ο Ταμίας απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει ο του Δ.Σ., η μέλος τοο Δ.Σ .που ορίζεται από το Δ.Σ. .
   Άρθρο 14°
   ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Κατά τις αρχαιρεσίες του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται τριμελής Εξελεγκτική Επιτροπή η οποία αποτελείται από τρία ( 3 ) τακτικά μέλη και ένα (1) αναπληρωματικό μέλος και εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο και με θητεία που συμπίπτει με αυτή τοο Διοικητικό Συμβούλιο (τριετής) . Η Εξελεγκτική Επιτροπή , μόλις εκλεγεί , συγκροτείται σε σώμα και με μυστική ψηφοφορία εκλέγει τον Πρόεδρο της, ο οποίος διευθύνει τις συνεδριάσεις και όλο το έργο της Έργο της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι ο αδιάκοπος και συστηματικός έλεγχος και η παρακολούθηση της διαχείρισης των οικονομικών του Συλλόγου Η Εξελεγκτική Επιτροπή ασκεί τα καθήκοντα της συλλογικά και κατά την εκτέλεση του έργου της, έχει απόλυτη ελευθερία , πρωτοβουλία, έρευνα και έλεγχο Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θέτουν στην διάθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής όλα τα διοικητικά λογιστικά και διαχειριστικά βιβλία και στοιχεία που τηρούνται, σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό αυτό , καθώς και οιονδήποτε άλλο στοιχείο και έγγραφο που η Εξελεγκτική Επιτροπή ζητήσει και κρίνει σκόπιμο και χρήσιμο για την άσκηση του ελέγχου της. Δέκα πέντε (15) ημέρες τουλάχιστον πριν την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης η Εξελεγκτική Επιτροπή, αφού έχει ελέγξει όλα τα απαραίτητα στοιχεία τον απολογισμό συντάσσει και υποβάλλει την έκθεση της προς το Δ.Σ. δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης Η έκθεση αυτή θα πρέπει να είναι , συγκεκριμένη , αιτιολογημένη και σαφής με παρατηρήσεις σχόλια κρίσεις και συμπεράσματα. t Q I ; Η Εξελεγκτική Επιτροπή συνέρχεται έκτακτα, όποτε κρίνει αυτό >* ψ / y % » σκόπιμο η ίδια , ή το Δ.Σ. και κατόπιν την έκθεση αυτή , την υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση .
   Άρθρο 15°
   ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Συγκρότη ση-Αρμοδιότητες 1. Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο της Διοίκησης του Συλλόγου Διακρίνεται σε Τακτική και σε Εκτακτη 2. Συνέρχεται μία φορά κάθε έτος σε Τακτική συνεδρίαση τον μήνα Ιούλιο και οιανδήποτε ημέρα ήθελε αποφασιστεί από το Δ.Σ. . 3. Εκτακτη συνεδρίαση όταν αποφασισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Ελεγκτική Επιτροπή , εφ'όσον κριθεί αναγκαίο, ή όταν το ζητήσουν τα 3\5 των ταμειακώς εντάξει μελών με έγγραφη αίτηση τους προς το Δ.Σ., στην οποία πρέπει να αναγράφονται τα θέματα προς συζήτηση, οπότε το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει την Γ.Σ. εντός είκοσι (20) ημερών από την παραλαβή της αίτησης αυτής 4. Αποτελείται από τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν υπάγεται σύμφωνα με τον Νόμο ή το καταστατικό αυτό στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου 5. Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση α) Εκλέγει και ανακαλεί οποτεδήποτε το Δ.Σ. , ή τα μέλη αυτού και την Ελεγκτική Επιτροπή και ελέγχει τη δράση αυτών . β) Εγκρίνει ή απορρίπτει τον απολογισμό δράσης και διαχείρισης τοο Δ.Σ. και τους ετήσιους ισολογισμούς και την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής χ γ) Εγκρίνει, τροποποιεί ή συμπληρώνει τους ετήσιους απολογισμούς εσόδων και εξόδων για κάθε οικονομικό έτος που έληξε#^ δ) Αποφασίζει για την αποδοχή δωρεών, κληρονομιών και# — κληροδοσιών υπέρ του Συλλόγου • ^' ε) Αποφασίζει για την αποβολή μέλους για παραβάσεις του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού , ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. ή μετά από αίτηση τοο 1\5 των ταμειακώς εντάξει μελών τοο Συλλόγου 6. Επίσης αποφασίζει για την τροποποίηση του καταστατικού του Συλλόγου και για την διάλυση του ,αφού τηρηθούν οι διατυπώσεις και η οριζόμενη πλειοψηφία των άρθρων 21 και 22 του καταστατικού .
   Άρθρο 16°
   ΣΥΓΚΛΗΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΡΤΙΑ ΤΗΣ Γ.Σ. 1. Η πρόσκληση για σύγκληση Τακτικής Γ.Σ. θα πρέπει να γράφει τον τόπο , ημέρα και ώρα και τα συγκεκριμένα θέματα που θα συζητηθούν και εάν είναι Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση , πρέπει δε να κοινοποιηθεί στα μέλη δέκα (10) ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση Την πρόσκληση υπογράφουν ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας ή οι νόμιμοι αναπληρωτές τους 2. Η γνωστοποίηση για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης , υποχρεωτικά γίνεται με θυροκόλληση της πρόσκλησης στο γραφείο του Συλλόγου ή με δημοσίευση της πρόσκλησης σε μία τοπική εφημερίδα Παράλληλα μπορεί να υπάρξει ενημέρωση με κάθε πρόσφορο μέσο ( προφορικά , τηλεφωνικά , με αποστολή συστημένης επιστολής προ 10 ημερών) 3. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία εάν παρευρίσκονται σ' αυτή τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό (50% ) συν ένας του συνολικού αριθμού των ταμειακώς εντάξει μελών / i 4. Μέλος που δεν έχει εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις του μπορεί να τις τακτοποιήσει μέχρι την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης 5. Εάν δεν υπάρξει απαρτία κατά την πρώτη σύγκληση , συνέρχεται χωρίς άλλη διατύπωση Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας και με τα αυτά θέματα , κατά την οποία αρκεί η παρουσία του ενός τετάρτου (1\4 ) των τακτοποιημένων μελών, αφού προηγηθούν οι νόμιμες διατυπώσεις και γνωστοποιήσεις 6. Εάν και κατά την δεύτερη αυτή φορά δεν υπάρξει απαρτία συνέρχεται για τρίτη φορά η Συνέλευση χωρίς άλλες διατυπώσεις, οπότε αυτή θεωρείται ότι ευρίσκεται σε απαρτία όσα μέλη οικονομικά τακτοποιημένα και εάν είναι παρόντα.
   Άρθρο 17°
   ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 1. Έκτακτη Γενική Συνέλευση γίνεται σε έκτακτες περιπτώσεις εάν το ζητήσουν τουλάχιστον 3 μέλη του Δ.Σ. ή εάν το ζητήσουν εγγράφως το ένα πέμπτο (1\5) των ταμειακά τακτοποιημένων μελών με έγγραφη αίτηση τους στην οποία θα αναγράφονται τα προς συζήτηση θέματα 2. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει απαρτία τουλάχιστον του ενός δευτέρου πλέον ενός (1\2 + 1) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και απαιτείται πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3\4) των παρευρισκομένων οικονομικά τακτοποιημένων μελών του . 3. Κάθε μέλος που καθυστερεί την συνδρομή του, δεν μπορεί να λάβει μέρος στην Γενική Συνέλευση , εκτός εάν πριν την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης τακτοποιηθεί οικονομικά .
   Άρθρο 18°
   ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με;Μ> ' ' απόλυτη πλειοψηφία του μισού πλέον του ενός των παρόντων και τακτοποιημένων οικονομικά μελών του Συλλόγου και εφόσον αυτή ευρίσκεται σε απαρτία ( 50% συν ένας των οικονομικά εντάξει μελών του Συλλόγου ) 2. Ειδικά όμως για την τροποποίηση του καταστατικού και για την διάλυση του Συλλόγου , απαιτείται η απαρτία τουλάχιστον του ενός δευτέρου (1\2) των ταμειακά τακτοποιημένων μελών και για την απόφαση που θα ληφθεί απαιτείται πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3\4 ) των παρόντων ταμειακώς εντάξει μελών της Γενικής Συνέλευσης 3. Για την μεταβολή του σκοπού, απαιτείται η απόφαση όλων των μελών του Συλλόγου ,ή η έγγραφη συναίνεση όλων των μελών (απάντων και παρόντων) του Συλλόγου 4. Οι ψηφοφορίες στις Γ.Σ. διακρίνονται σε φανερές και μυστικές . Οι φανερές μπορούν να γίνουν με ανόρθωση των μελών ή με ανύψωση του χεριού ,ή με ονομαστική κλήση , ποτέ όμως δια βοής 5. Εάν τα δυο τέταρτα (2\4 ) των παρευρισκομένων μελών ζητήσει να γίνει ονομαστική κλήση , ή ψηφοφορία με ψηφοδέλτια εφαρμόζεται αυτός ο τρόπος ψηφοφορίας που ζητήθηκε 6. Η ψηφοφορία είναι υποχρεωτικά μυστική , όταν αναφέρεται . α) σε εκλογές Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής β) σε θέματα παροχής ψήφου εμπιστοσύνης προς την διοίκηση γ) σε προσωπικά ζητήματα, , δ) στον διοικητικό και οικονομικό απολογισμό, , στ) σε απαλλαγή από κάθε ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου . 7. Δεν επιτρέπεται η εξουσιοδότηση μέλους σε τρίτο ή άλλο μέλος για την συμμετοχή του στο Δ.Σ. ή στην Εξελεγκτική Επιτροπή, ή στις Γενικές Συνελεύσεις και στις ψηφοφορίες 8. Πρώτο θέμα της Γενικής Συνέλευσης είναι η εκλογή Προέδρου και Γενικού Γραμματέα της Γ.Σ. , ο οποίος θα τηρεί τα πρακτικά συζήτησης της Γενικής Συνέλευσης 9. Στην Γενική Συνέλευση και στις ψηφοφορίες απαγορεύεται να παρευρίσκονται τρίτα πρόσωπα εκτός των μελών 10. Δεν λαμβάνεται καμία απόφαση σε οιονδήποτε θέμα ,το οποίο δεν αναγράφεται στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης . 11. Για τις συζητήσεις, τις ψηφοφορίες και γενικά για τις αποφάσεις που λαμβάνονται στην Γενική Συνέλευση , τηρούνται πρακτικά από τον Γενικό Γραμματέα της Γ.Σ., τα οποία καταχωροόνται στο βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης . 12. Δεν επιτρέπεται μέλος να ψηφίσει ,όταν η Γενική Συνέλευση πρόκειται να λάβει απόφαση που αφορά έγερση , ή κατάργηση δίκης του συλλόγου ή σύναψη δικαιοπραξίας με αυτόν, ή σύζυγο, ή συγγενή αυτού μέχρι τρίτου βαθμού συγγένειας εξ αίματος .
   Άρθρο 19°
   ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1. Οταν η Γενική Συνέλευση πρόκειται να εκλέξει το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή , ή πρόκειται να αποφανθεί για ζητήματα εμπιστοσύνης προς την Διοίκηση ,ή να εγκρίνει την λογοδοσία του Δ.Σ. ( οικονομικός απολογισμός ) ,ή την απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη, ή να αποφασίσει για την διάλυση του Συλλόγου, καθώς και σε κάθε περίπτωση που σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό αυτό, απαιτείται ψηφοφορία , αυτή δε γίνεται με την εποπτεία και την ευθύνη Εφορευτικής Επιτροπής με μυστική ψηφοφορία 2. Η Εφορευτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη που μεταξύ τους εκλέγουν τον Πρόεδρο αυτής και εκλέγεται κατόπιν ψηφοφορίας πριν από κάθε ψηφοφορία , από την Γενική Συνέλευση αφού συνταχθεί πρακτικό 3. Μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορεί να είναι υποψήφιος μέλος για το αξίωμα για το οποίο γίνεται η εκλογή . Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής μπορεί να είναι και αντιπρόσωπος της Δικαστικής Αρχής και η ψηφοφορία είναι μυστική 4. Η Εφορευτική Επιτροπή ελέγχει πρώτα την κάλπη , ελέγχει το μητρώο μελών για τη ψηφοφορία, τηρεί πρωτόκολλο ψηφοφορίας, το οποίο μετά το πέρας της ψηφοφορίας ,το κλείνει και υπογράφεται από τα μέλη της, φροντίζει για την απρόσκοπτη ψηφοφορία επιβλέπει αυτήν δίνει στους ψηφοφόρους ένα φάκελο , το ενιαίο ψηφοδέλτιο και ένα λευκό ψηφοδέλτιο και μετά το πέρας αυτής κάνει διαλογή των ψηφοδελτίων και ανακηρόσσει τους εκλεγέντες καθώς και τους αναπληρωματικούς αυτών και συντάσσει σχετικό πρακτικό εκλογής 5. Επίσης αποφασίζει για τις ενστάσεις που τυχόν έχουν υποβληθεί . Οι υποψηφιότητες των μελών για το Δ.Σ. και την Ε.Ε. θα πρέπει να γνωστοποιούνται στο Δ.Σ. εγγράφως πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τις αρχαιρεσίες.
   Άρθρο 20°
   ΒΙΒΛΙΑ Για την άρτια λειτουργία και την νόμιμη διαχείριση των οικονομικών του Συλλόγου τηρούνται τα παρακάτω βιβλία 1) Βιβλίο Μητρώου μελών στο οποίο αναγράφονται με αριθμητική σειρά, το ονοματεπώνυμο του μέλους, η ημερομηνία γέννησης του μέλους ,η μόνιμη κατοικία του μέλους, οι χρονολογίες εγγραφής και διαγραφής του μέλους καθώς και η ταμειακή ενημέρωση του . 2 ) Βιβλίο Πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης . 3 ) Βιβλίο Πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. 4 ) Βιβλίο Πρακτικών συνεδριάσεων της Εξελεγκτικής Επιτροπής . 5) Βιβλίο Ταμείου , στο οποίο καταχωρίζονται με χρονολογική σειρά όλες οι εισπράξεις και πληρωμές . . 6) Βιβλίο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων του Συλλόγου, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ. του Συλλόγου, ή τους νόμιμους αναπληρωτές αυτών. 7) Βιβλίο περιουσίας στο οποίο καταχωρούνται και καταγράφονται όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία του Συλλόγου καθώς και οι δωρεές κινητών πραγμάτων προς τον Σύλλογο Πέρα από τα παραπάνω βιβλία , τηρούνται και οιανδήποτε άλλα λογιστικά η διαχειριστικά βιβλία , τα οποία επιβάλλονται για την λογιστική και διαχειριστική λειτουργία του Συλλόγου , καθώς και γραμμάτια εισπράξεων και εντάλματα πληρωμής αριθμημένα ,τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία του Συλλόγου ,ή τους νόμιμους αναπληρωτές των και θεωρούνται με την σφραγίδα του Συλλόγου Επίσης τηρούνται και οιανδήποτε άλλα βιβλία και παραστατικά στοιχεία που ορίζουν και επιβάλλουν άλλες διατάξεις και Νόμοι .
   Άρθρο 21°
   ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 1. Το παρόν καταστατικό μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία θα διεξάγεται κατά προτίμηση στην περιοχή του Νομού Χανίων η οποία θα συγκαλείται ειδικά προς τούτο, ύστερα από πρόταση του Δ .Σ . ή του ενός δεκάτου (1\10) των ταμειακά εντάξει μελών  2. Στην Γενική Συνέλευση , η οποία θα συνέλθει για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να υπάρχει απαρτία τουλάχιστον του ενός δευτέρου (1\2 ) των παρευρισκομένων οικονομικά τακτοποιημένων μελών καί για την λήψη απόφασης για την τροποποίηση του απαιτείται πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3\4) των ταμειακως U εντάξει παρευρισκομένων του ( της απαρτίας ) , όπως ορίζεται στο άρθρο 99 του Α.Κ. .
   Άρθρο 22°
   ΔΙΑΛΥΣΗ
   1. Η Διάλυση του Συλλόγου αποφασίζεται από την Γ.Σ., η οποία θα συγκαλείται ειδικά προς τούτο κατά προτίμηση στη περιοχή Χανίων και θα πρέπει να έχει απαρτία τουλάχιστον τοο 1\2 συν ένα των τακτοποιημένων οικονομικά μελών και απαιτείται η λήψη της απόφασης από τα τρία τέταρτα (3\4) των παρευρισκομένων ταμειακώς εντάξει μελών (άρθρο 99 Α.Κ) . 2. Επίσης ο Σύλλογος διαλύεται εάν ο αριθμός των μελών του μειωθεί κάτω των δέκα (10) μελών 3. Εάν ο Σύλλογος διαλυθεί ( μετά την εκκαθάριση ) , η τυχόν υπάρχουσα περιουσία του ( κινητή ή ακίνητη ) θα περιέλθει στο Αννουσάκειο Ιδρυμα της Ιεράς Μητρόπολης Κισσάμου και Σέλινου και διατίθεται μέσα σ' ένα έτος με απόφαση του Δ.Σ. για κοινωφελείς σκοπούς του ανωτέρω ιδρύματος . 4. Σε καμία περίπτωση πάντως , η περιουσία του Συλλόγου (κινητή ή ακίνητη) θα διανέμεται μεταξύ των μελών του. 5. Η Διάλυση θα πρέπει να γνωστοποιηθεί στην εποπτεύουσα Αρχή ( τέως Νομαρχία και νυν Περιφερεική Ενότητα Χανίων ) και να εγγράφει αυτή στο περιθώριο καταχώρησης του σωματείου στα βιβλία σωματείων του Πρωτοδικείου Χανίων. .... „
   Άρθρο 23°
   ΣΦΡΑΓΙΔΑ Ο Σύλλογος έχει σφραγίδα κυκλική, περιμετρικά της οποίας αναγράφεται η φράση «Πολιτιστικός Σύλλογος μελών Οικογένειας ψ/ Φ / Τσουρουνάκη » και στο κέντρο της θα φέρει την φράση με κεφαλαία γράμματα ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΤΣΟΥΡΟΥΝΑΚΗΣ ο οποίος διετέλεσε Αρχιεπίσκοπος San Francisco Αμερικής.
   Άρθρο 24°
   ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Μετά την εγγραφή του σωματείου στα βιβλία σωματείων του Πρωτοδικείου Χανίων εντός μίας εβδομάδας θα προκυρηχθεί η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μελών, με ευθύνη του προσωρινού Δ.Σ. και αφού τηρηθούν όλες οι διαδικασίες, που ορίζονται για σύγκληση τακτικής Γ.Σ. , η οποία θα εκλέξει τα μέλη του πρώτου Δ.Σ. καθώς και τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής . 2. Κάθε περίπτωση που δεν προβλέπετται από το καταστατικό αυτό ή δεν ρυθμίζεται από τις Γ.Σ. ή από το Δ.Σ, εφαρμόζονται οι διατάξεις της νομοθεσίας περί σωματείων και οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα . αρμοδιότητας από την Γ.Σ. αφού τηρηθούν οι ισχύοντες νόμοι. 3. Δεν επιτρέπεται στα μέλη του σωματείου, να παίρνουν θέση, με την ιδιότητα τους αυτή, υπέρ ή κατά πολιτικών κομμάτων, ούτε να κάνουν κομματικές συζητήσεις όπου συγκεντρώνονται σαν μέλη του σωματείου. Η παράβαση της διατάξεως αυτής του καταστατικού αποτελεί αιτία διαγραφής του παραβάτη. <
   Άρθρο 25°
   . . Το παρόν καταστατικό αποτελούμενο από ξίκοσι πέντε (25) άρθρα, συζητήθηκε εγκρίθηκε από Γενική Συνέλευση των ιδρυτικών μελών  τοο συλλόγου στις 18-10-2011 που σονεκλήθη για το σκοπό αυτό και θα ισχύσει, από την εγγραφή του σωματείου στα τηρούμενα βιβλία των σωματείων τοο Πρωτοδικείου Χανίων • . Μέχρι την έγκριση του καταστατικού και την εγγραφή τοο συλλόγους • 1 $ « στα βιβλία των σωματείων του Πρωτοδικείου Χανίων, θα διοικείται από την πενταμελή προσωρινή διοικούσα επιτροπή η οποία θα συγκαλέσει την πρώτη Γενική Συνέλευση για την εκλογή τοο πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου & της Εξελεγκτικής Επιτροπής . Χανιά 18 Οκτωβρίου 2011

    

   ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ


Copyright © 2011 Tsourounakis.gr | Developed by Prokopis Polanagnostakis